پرش لینک ها

متن تستی

فعالیتها را ترکیب کنید:

مدیران باید بکوشند کارهای خرده ریز و پراکنده را با یکدیگر ترکیب کرده و فعالیت ها و وظایف بزرگ تر و جدیدتری خلق کنند.بدین ترتیب کارکنان می توانند کارهای متنوع بیشتری را انجام داده و مهارتهای خود را به نمایش بگذارند

 

یک دیدگاه بگذارید