پرش لینک ها

سخنی با مدیران

مدیران ،هرروز با توصیه های زیادی که ازسوی مشاوران،اساتیددانشگاه،روزنامه نگاران و غول های مدیریت جهان در مورد مدیریت پرسنل مطرح می شود،بمباران می شوند. بسیاری از این توصیه ها،مبتنی بر اندیشه بوده و ارزشمند است.اما حجم زیادی از آنها،بیش از حدعمومی،مبهم،ناسازگار و سطحی هستند.تعداد این توصیه هاهر روز بیشتر و بیشتر می شود و تنها چیزی که در آنها کاهش می یابد،کیفیت شان است.اصولی که برایتان مطرح می شود حول محور موضوعات مربوط به انسانها در محیط کار است: استخدام، انگیزش، رهبری،ارتباطات،تشکیل تیم،مدیریت تعارض،طراحی شغل،ارزیابی عملکرد وتطبیق با تغییر. در واقع در هر حوزه موضوعاتی از کتابها و تجربیات مدیران توانمند را جستجو کرده که با کار مدیران در ارتباط است و در اختیار شما قرار می گیرد.

همراه ماباشید،بااصول مدیریت انسانها

هرهفته با بیان 3اصل مدیریتی

یک دیدگاه بگذارید