پرش لینک ها

اصل چهارم:چرا امروزه بیشتر کارکنان انگیزه کافی ندارند؟

گاهی می شنوید که بعضی از مدیران از بی انگیزه بودن کارمندانشان شکایت دارند. اگر کارمندی انگیزه کافی ندارد، مشکل را باید در مدیریت سازمان جستجو کرد، نه در آن کارمند. وقتی کارمندی انگیزه و اشتیاق لازم را ندارد می توان گفت همیشه مشکلی در یکی از این حوزه ها وجود دارد: گزینش اشتباه، اهداف گنگ ، ارزیابی نامناسب عملکرد، نظام پاداش دهی غلط و یا عدم توانایی مدیر در شکل دهی مناسب دیدگاه کارمند در زمینه سیستم پاداش دهی و ارزیابی. مدیر باید سه مولفه زیر را بطور دقیق بررسی کند:

  1. آیا کارمندان به این نتیجه رسیده اند که اگر تلاش زیادی از خود نشان دهند، دیگران هنگام ارزیابی آنها، متوجه این تلاش شده و آنها را درک خواهند کرد؟
  2. آیا کارمند به این نتیجه رسیده است که اگر در ارزیابی عملکرد به عنوان کارمند موثر و توانمند شناخته شود، از او قدردانی خواهدشد؟
  3. آیا پاداشهایی که کارکنان در ازاء فعالیت بیشتر دریافت می کنند از همان جنسی است که آنها احتیاج دارند؟

یک دیدگاه بگذارید