پرش لینک ها

اصل یازدهم:ازکانال های ارتباطی مناسب استفاده کنید

شواهد نشان میدهد که کانال های ارتباطی از نظر ظرفیت انتقال اطلاعات بایکدیگر تفاوت دارند: برخی از کانال های ارتباطی قوی و قدرتمند هستند و می توانند1)همزمان علایم ارتباطی مختلفی را دریافت و ارسال نمایند2)زمینه ارایه بازخورد سریع را فراهم کنند3)بسیارشخصی باشند.

انتخاب کانال مناسب برای برقراری ارتباط ،باید بر اساس اینکه پیام مورد نظر تا چه حد عادی و یا خارج از روال عادی است صورت گیرد.

موفق باشید

مرادی

یک دیدگاه بگذارید