پرش لینک ها

اصل هفتم:همان رفتاری را مشاهده می کنید که به آن پاداش داده اید

مدیران معمولاً رفتار کارمندان خود را به صورت کلیشه ای مورد ارزیابی قرار می دهند و فراموش می کنند به عملی پاداش دهند که واقعاً مد نظر آنهاست. ذکر چند مثال می تواند این اتفاق نامطلوب را بیشتر ملموس کند: مدیران می گویند که تمایل دارند همکاری گروهی را تقویت کنند، ولی هنگام پاداش دهی به صورت فردی عمل می کنند،و در نهایت هم از اینکه چرا فضای رقابتی در سازمان ایجاد شده و همه مراقب نفر اولها هستند، متعجب می شوند.

مدیران از اهمیت کیفیت کاری صحبت می کنند، ولی در عمل به کسی که تند و سرسری کار می کنند پاداش می دهند و افرادی که نتوانستند به دلیل تمرکز بر روی کیفیت، به مقدار تعیین شده در تولید محصول دست یابد توبیخ می کنند.

اگر مدیری از کمبود انگیزه در میان کارمندان خود صحبت می کند،باید به او توصیه کنید که در نظام پاداش دهی خود تجدید نظر کند.

اگر کیفیت برایتان مهم است به کیفیت پاداش دهید.

موفق باشید

مرادی

یک دیدگاه بگذارید