پرش لینک ها

اصل شانزدهم:چهار اصل در طراحی شغل که کارایی کارکنان را افزایش می دهد

علیرغم این واقعیت که هیچ طراحی شغل ایده آلی وجود ندارد،شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد چهارویژگی عمومی وجود دارد که مورد پسند اکثرانسانها قرار می گیرد.هر چقدر با استفاده از این ویژگیها غنای شغلی کارکنان را افزایش دهید،احتمال اینکه آنها شغل خود را دوست داشته و برای کارایی بیشتر انگیزه پیدا کنند،افزایش می یابد.

1)فعالیتها را ترکیب کنید: مدیران باید بکوشند کارهای خرده ریز و پراکنده را با یکدیگر ترکیب کرده و فعالیت ها و وظایف بزرگ تر و جدیدتری خلق کنند.بدین ترتیب کارکنان می توانند کارهای متنوع بیشتری را انجام داده و مهارتهای خود را به نمایش بگذارند

2)اجازه دهید کارکنان با مشتریان خود ارتباط داشته باشند: هرجا ممکن است بگذارید کارکنان با مشتریان خود ارتباط مستقیم داشته باشند. اینکار ضمن افزایش جذابیت و تنوع فعالیتها،موجب میشود هرکس،مستقیما در مورد کارایی و عملکرد خود بازخورد دریافت کند.

3)شغل ها را به صورت عمودی توسعه دهید: توسعه عمودی شغلها،باعث می شود کارکنان در زمینه هایی توانایی و اختیارپیدا کنند که قبلا در انحصار مدیرانشان بوده است.با استفاده از این روش،بخشی از فاصله بین “جنبه های اجرایی کار” و “جنبه های نظارتی کار”پر شده و موجب افزایش اختیارکارکنان می گردد.

4)مسیرهایی برای بازخورد ایجاد کنید: با دریافت بازخورد، نه تنها کارکنان متوجه می شوند که کارایی آنها در چه حد است ، بلکه می توانند روند تغییر مهارتها و توانایی های خودرا درک کرده و متوجه شوند که آیا کارایی آنها رو به ضعف بوده یا رو به بهبود و یا در سطح ثابتی باقی مانده است.

یک دیدگاه بگذارید