پرش لینک ها

اصل دوازدهم:گوش دادن با شنیدن فرق دارد

مدیران زیادی هستند که خوب می شنوند اما اصلا گوش نمی دهند! گیج کننده است؟شنیدن،دریافت امواج صوتی است که از طریق هوا به گوش ما میرسد.گوش دادن، تلاش برای درک معنی چیزهایی است که به گوشمان رسیده است.گوش دادن مستلزم توجه کردن،تفسیرکردن،به یادآوردن است. گوش دادن اثربخش وقتی صورت می گیرد که به صورت فعال و نه انفعالی انجام گیرد. یعنی شنونده می کوشد که به درون ذهن طرف متقابل راه پیدا کند.برای شنونده فعال میتوان چند مورد رابرشمرد.

ارتباط چشمی را حفظ کنید.

باچهره خود و نیز با سرتکان دادن، گفته های طرف مقابل راتایید کنید.

سوال بپرسید.

جمله بندی طرف مقابل را تغییر دهید.

هرگز سخنان طرف مقابل را قطع نکنید.

بیش از حد صحبت نکنید.

تغییر نقش از شنونده به گوینده و بالعکس را، آرام و بی تنش انجام دهید.

یک دیدگاه بگذارید