پرش لینک ها

اصل اول : خصوصیات فردی را فراموش کنید به رفتار توجه کنید

فکر میکنید اگر قرار باشد برای استخدام نیروی انسانی جدید،با چند متقاضی مصاحبه کنید، چه مواردی را بیشتر مدنظر قرار می دهید؟ ممکن است شما هم مانند بسیاری از مدیران ویژگی هایی از قبیل سخت کوشی، پشتکار، اعتمادبه نفس،و مواردی از این قبیل را در نظر بگیرید.واقعاً با در نظر گرفتن همه این ویژگی های شخصیتی برای متقاضیان، ممکن است باز هم استخدام های اشتباه انجام شود؟ مشکل اینجاست که خصوصیات فردی، معیار مناسبی برای پیش بینی کارآیی افراد نیست. چرا که رفتار انسانها همیشه ثابت نیست و افراد ، در شرایط متفاوت، رفتارهای گوناگونی از خود نشان می دهند. مدیران معمولاً از این روش(توجه به ویژگیهای فردی)، برای استخدام کارکنان جدید و یا ارزیابی کارکنان فعلی خود استفاده می کنند. درحالیکه اگر مدیران به این باور می رسیدند که شرایط بیرونی، بیشتر از خصوصیات فردی بر روی رفتار انسانها تاثیرگذار است ،استخدام ها را بصورت دیگری انجام میدادند.

بایدگفت:این شیوه که عموماً مصاحبه نامیده میشود، مردود است.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد در عین اینکه خصوصیات فردی در طول زمان عموماً ثابت می مانند، رفتارهای افراد متناسب با تغییر شرایط در سازمان،دستخوش تغییر می شود.

خوب! پس معیار مناسب برای پیش بینی رفتارهای آتی کارمندان چه ابزاری است؟ پاسخ این است: رفتار گذشته.بهترین پیشگو برای رفتار هر فرد در آینده،رفتار گذشته اوست.مثلاً با پرسیدن سوال هایی از این قبیل عملکرد قبلی اش را بررسی کنید.

درشغل قبلی خود،چه اقدامی انجام داده اید که فکر میکنید میتواند نشان دهنده خلاقیت شما باشد؟

موفق و پیروز باشید.

یک دیدگاه بگذارید