پرش لینک ها

اصل هفتم:همان رفتاري را مشاهده مي كنيد كه به آن پاداش داده ايد

مديران معمولاً رفتار كارمندان خود را به صورت كليشه اي مورد ارزيابي قرار مي دهند و فراموش مي كنند به عملي پاداش دهند كه واقعاً مد نظر آنهاست. ذكر چند مثال مي تواند اين اتفاق نامطلوب را بيشتر ملموس كند: مديران مي گويند كه تمايل دارند همكاري گروهي را تقويت كنند، ولي هنگام پاداش دهي به صورت فردي عمل مي كنند،و در نهايت هم از اينكه چرا فضاي رقابتي در سازمان ايجاد شده و همه مراقب نفر اولها هستند، متعجب مي شوند.

مديران از اهميت كيفيت كاري صحبت مي كنند، ولي در عمل به كسي كه تند و سرسري كار مي كنند پاداش مي دهند و افرادي كه نتوانستند به دليل تمركز بر روي كيفيت، به مقدار تعيين شده در توليد محصول دست يابد توبيخ مي كنند.

اگر مديري از كمبود انگيزه در ميان كارمندان خود صحبت مي كند،بايد به او توصيه كنيد كه در نظام پاداش دهي خود تجديد نظر كند.

اگر كيفيت برايتان مهم است به كيفيت پاداش دهيد.

موفق باشيد

مرادي

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه