پرش لینک ها

اصل پانزدهم:بحث مذاکره،بحث برد وباخت نیست

مذاکره یکی از پرکاربردترین وقدرتمندترین ابزارهای مدیریتی برای دستیابی به توافق درموضوعات مختلف است. مذاکره جستجوی راه حلی است که بتواند رضایت دوطرف را تامین کند. سعی کنید به جای برنده – بازنده به صورت برنده -برنده فکر کنید.مذاکره موفق، با یک برنامه ریزی دقیق میسر میشود.بکوشید تا حد امکان در مورد منافع و خواسته های طرف مقابل اطلاعات جمع کنید. پس از برنامه ریزی استراتژی خود را تعریف کنید. موقعیت شما چقدر محکم است؟مانند یک شطرنج باز،با خود بیاندیشید که درمقابل حرکت شما طرف مقابل چه حرکتی خواهد کرد و سپس به تصمیم گیری در مورد عکس العمل های مناسب بپردازید. مذاکره خود را با لحن و اقدامی مثبت آغاز کنید. در مورد موضوعات مهم حرف بزنید و نه انسانها.به ویژگی های موضوع موردنظربپردازید و نه ویژگی های شخصیتی طرف مقابل.از رفتارهای تهاجمی و حمله کردن به طرف مقابل احتناب کنید. بکوشید تا چارچوب های فکری، به شکلی منطقی و هدفگرا شکل بگیرد.بر روی راه حل های برنده-برنده تاکیدکنید. این راه حلها، روابط بلندمدت ایجاد کرده و ارتباطات آتی را تسهیل می کند.

یک دیدگاه بگذارید