پرش لینک ها

اصل سیزدهم:همرنگ جماعت شدن،یک خطر جدی برای گروه است.

به عنوان رهبر گروه بکوشید رفتاری بی طرفانه از خود نشان دهید.بکوشید تا نظر همه را دریافت کنید و در نخستین مراحل نظرخواهی،نظر خود را ابراز نکنید.

سکوت هر کسی،به عنوان علامت رضایت فرض می شود و هر رای ممتنعی،به عنوان یک نظر موافق تفسیرمیشود.

یک دیدگاه بگذارید