پرش لینک ها

اصل هشتم:رهبران اثربخش می دانند که موضوعات را در چه چارچوبی بیان کنند

سخنرانی مارتین لوترکینگ با عنوان”من یک رویا دارم” در واقع به جنبش حقوق مدنی شکل و چارچوب بخشید.جملات او کشوری را به تصویر کشید. چارچوب دهی در واقع کاری است که با استفاده از آن میتوان از گفتار،به منظور معنی بخشیدن به پدیده ها استفاده کرد.در واقع چارچوب دهی معادل کاری ست که یک عکاس انجام می دهد.وقتی یک عکاس دوربین خود را بر روی هدف موردنظرش نشانه می گیرد و کادر تصویر خود را تنظیم می کند، یک تصویر را شکل می دهد. این دقیقاً همان کاری است که رهبران در زمان چارچوب دهی به یک موضوع انجام می دهد. آنها جنبه هایی از موضوع مورد نظر خود را انتخاب می کنند که میخواهند دیگران به آن توجه کنند و به دیگر جنبه ها توجهی نمی کنند.

چارچوب دهی از جهات مختلف بر روی کارایی رهبری تاثیرگذار است و نقش زیادی در شکل دهی فرآیند تصمیم گیری ایفا میکند. تصمیمی که در آن چارچوب، مشخص می شود به کدام یک از مشکلات باید توجه بیشتری کرد، و کدام راه ها را میتوان برای حل مشکلات در نظر گرفت.

یک دیدگاه بگذارید