پرش لینک ها

اصل چهاردهم:بحث تعارض

شواهد زیادی وجود دارد که ارتباط مثبت میان تعارض و کارآیی را تایید میکنند.به عنوان مثال نشان داده شده است که در گروه های تثبیت شده،کارایی در شرایطی که اعضا با هم در تضاد عقیده هستند، بیشتر از حالتی است که اعضا تا حد زیادی به عقیده مشترک نزدیکند.شواهد نشان داده اند که تنوع فرهنگی در گروه ها نیز،میتواند خلاقیت و کیفیت تصمیم گیری را افزایش داده و با ترغیب کارکنان به انعطاف پذیری، شرایط را برای تغییر و تحول تسهیل کند.

یک دیدگاه بگذارید