پرش لینک ها

اصل دهم:رفتارشما موثرتر از گفتار شماست

گفته های شما مهم ترین چیز نیست.مهم ترین چیز،رفتار شماست.صدای رفتار شما بلندتر است.

تضاد بین حرف و عمل ، مهم ترین عامل از بین برنده اعتماد متقابل، میان پرسنل و مدیریت محسوب می شود.

مدیری مورد اعتماد پرسنل قرار می گیرد که احساس شود با افراد و موقعیتها به صورت سودجویانه برخورد نمیکند.نتیجه اخلاقی این اصل برای مدیران این است که :شما الگو هستید.کارکنان ، نگرشها و رفتارهای شما را تقلید میکنند.این به آن معنی نیست که گوش کارمندان برای شنیدن گفته هایتان ناشنواست.کلمات به هر حال تاثیر خود را دارند. اما وقتی گفته ها و رفتارها هم سو نیستند،انسانها به رفتارهایی که میبینند بیشتر توجه میکنند.

یک دیدگاه بگذارید