پرش لینک ها

اصل سيزدهم:همرنگ جماعت شدن،يك خطر جدي براي گروه است.

به عنوان رهبر گروه بكوشيد رفتاري بي طرفانه از خود نشان دهيد.بكوشيد تا نظر همه را دريافت كنيد و در نخستين مراحل نظرخواهي،نظر خود را ابراز نكنيد.

سكوت هر كسي،به عنوان علامت رضايت فرض مي شود و هر راي ممتنعي،به عنوان يك نظر موافق تفسيرميشود.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه