پرش لینک ها

اصل يازدهم:ازكانال هاي ارتباطي مناسب استفاده كنيد

شواهد نشان ميدهد كه كانال هاي ارتباطي از نظر ظرفيت انتقال اطلاعات بايكديگر تفاوت دارند: برخي از كانال هاي ارتباطي قوي و قدرتمند هستند و مي توانند۱)همزمان علايم ارتباطي مختلفي را دريافت و ارسال نمايند۲)زمينه ارايه بازخورد سريع را فراهم كنند۳)بسيارشخصي باشند.

انتخاب كانال مناسب براي برقراري ارتباط ،بايد بر اساس اينكه پيام مورد نظر تا چه حد عادي و يا خارج از روال عادي است صورت گيرد.

موفق باشيد

مرادي

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه