پرش لینک ها

اصل هشتم:رهبران اثربخش مي دانند كه موضوعات را در چه چارچوبي بيان كنند

سخنراني مارتين لوتركينگ با عنوان”من يك رويا دارم” در واقع به جنبش حقوق مدني شكل و چارچوب بخشيد.جملات او كشوري را به تصوير كشيد. چارچوب دهي در واقع كاري است كه با استفاده از آن ميتوان از گفتار،به منظور معني بخشيدن به پديده ها استفاده كرد.در واقع چارچوب دهي معادل كاري ست كه يك عكاس انجام مي دهد.وقتي يك عكاس دوربين خود را بر روي هدف موردنظرش نشانه مي گيرد و كادر تصوير خود را تنظيم مي كند، يك تصوير را شكل مي دهد. اين دقيقاً همان كاري است كه رهبران در زمان چارچوب دهي به يك موضوع انجام مي دهد. آنها جنبه هايي از موضوع مورد نظر خود را انتخاب مي كنند كه ميخواهند ديگران به آن توجه كنند و به ديگر جنبه ها توجهي نمي كنند.

چارچوب دهي از جهات مختلف بر روي كارايي رهبري تاثيرگذار است و نقش زيادي در شكل دهي فرآيند تصميم گيري ايفا ميكند. تصميمي كه در آن چارچوب، مشخص مي شود به كدام يك از مشكلات بايد توجه بيشتري كرد، و كدام راه ها را ميتوان براي حل مشكلات در نظر گرفت.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه