پرش لینک ها

اصل دوازدهم:گوش دادن با شنيدن فرق دارد

مديران زيادي هستند كه خوب مي شنوند اما اصلا گوش نمي دهند! گيج كننده است؟شنيدن،دريافت امواج صوتي است كه از طريق هوا به گوش ما ميرسد.گوش دادن، تلاش براي درك معني چيزهايي است كه به گوشمان رسيده است.گوش دادن مستلزم توجه كردن،تفسيركردن،به يادآوردن است. گوش دادن اثربخش وقتي صورت مي گيرد كه به صورت فعال و نه انفعالي انجام گيرد. يعني شنونده مي كوشد كه به درون ذهن طرف متقابل راه پيدا كند.براي شنونده فعال ميتوان چند مورد رابرشمرد.

ارتباط چشمي را حفظ كنيد.

باچهره خود و نيز با سرتكان دادن، گفته هاي طرف مقابل راتاييد كنيد.

سوال بپرسيد.

جمله بندي طرف مقابل را تغيير دهيد.

هرگز سخنان طرف مقابل را قطع نكنيد.

بيش از حد صحبت نكنيد.

تغيير نقش از شنونده به گوينده و بالعكس را، آرام و بي تنش انجام دهيد.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه