پرش لینک ها

اصل دهم:رفتارشما موثرتر از گفتار شماست

گفته هاي شما مهم ترين چيز نيست.مهم ترين چيز،رفتار شماست.صداي رفتار شما بلندتر است.

تضاد بين حرف و عمل ، مهم ترين عامل از بين برنده اعتماد متقابل، ميان پرسنل و مديريت محسوب مي شود.

مديري مورد اعتماد پرسنل قرار مي گيرد كه احساس شود با افراد و موقعيتها به صورت سودجويانه برخورد نميكند.نتيجه اخلاقي اين اصل براي مديران اين است كه :شما الگو هستيد.كاركنان ، نگرشها و رفتارهاي شما را تقليد ميكنند.اين به آن معني نيست كه گوش كارمندان براي شنيدن گفته هايتان ناشنواست.كلمات به هر حال تاثير خود را دارند. اما وقتي گفته ها و رفتارها هم سو نيستند،انسانها به رفتارهايي كه ميبينند بيشتر توجه ميكنند.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه